Studenckie koła naukowe politechniki Łódzkiej

Artuditu


Studenckie Koło Naukowe Dynamiki i Sterowania Maszyn i Urządzeń „ARTUDITU” powstało w 2012 roku pod kierunkiem dr. hab. inż. Artura Dąbrowskiego.
W 2016 roku zostało reaktywowane po przerwie.

Celem Koła jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie:

 • mechaniki teoretycznej,
 • robotyki,
 • dynamiki liniowej i nieliniowej,
 • teorii mechanizmów i manipulatorów,
 • sterowania,
 • programowania układów mikroprocesorowych,
 • wykorzystania sieci neuronowych i sztucznej inteligencji.

Środkami służącymi realizacji celów Koła są:

 • Organizowanie seminariów, odczytów, dyskusji, zebrań, konferencji naukowych i dydaktycznych zarówno na Politechnice Łódzkiej, jak i poza nią.
 • Udział w podobnych inicjatywach innych podmiotów.
 • Wyjazdy na krajowe i zagraniczne obozy naukowe, spotkania, konferencje podobnych organizacji.
 • Organizacja własnych imprez wyjazdowych i obozów naukowych.
 • Współpraca z innymi stowarzyszeniami, instytucjami, także firmami prywatnymi.
 • Tworzenie Sekcji, grup zainteresowań do wykonywania określonych zadań.
 • Rozpisywanie konkursów na prace o tematyce związanej z pracą Koła
 • Organizowanie spotkań z młodzieżą szkolną i studentami kierunków niemechanicznych.
 • Występowanie na zewnątrz w sprawach związanych z działalnością Koła i sprawami Członków Koła.
 • Inicjowanie spotkań z pracownikami naukowymi Wydziału Mechanicznego PŁ, innych uczelni, ośrodków i organizacji naukowych.

Kontakt do koła: artuditu.kdm@gmail.com

Media społecznościowe koła