SKN Nauk Aktuarialnych

Studenckie Koło Nauk Aktuarialnych działa na Politechnice Łódzkiej od 2007, aktywnie skupiając osoby zainteresowane zastosowaniem matematyki we wszelkich praktycznych aspektach. Do grupy głównych zastosowań zainteresowań się m.in. ekonomia, rynki finansowe, giełda, ubezpieczenia jak również informatyka. Koło w chwili obecnej skupia około 30 osób w trzech swoich sekcjach - Matematyki Finansowej, Matematyki Ubezpieczeniowej, Zastosowań Matematyki na Giełdzie. W ramach każdej z nich członkowie Koła rozwijają swoje zainteresowania naukowe poprzez ciekawe szkolenia, seminaria, referaty oraz laboratoria związane z tematyką poszczególnych sekcji. Jednym z największych wyzwań ale i szans jest przygotowanie do egzaminu aktuarialnego, który pozwala na pełnienie jednego z najbardziej prestiżowych zawodów w Polsce i na świecie. KNA jest organizatorem corocznej Ogólnopolskiej Konferencji Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej (w 2012r będzie to piąta konferencja) oraz corocznych Konferencji Biznesowych (odbyły się dwie konferencje). Są to okazje do referowania treści interesujących nas dziedzin, uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez zewnętrzne firmy, integracji studentów z wielu uczelni z całej Polski oraz dobrej zabawy. Członkowie KNA uczestniczą również w konferencjach naukowych i warsztatach organizowanych przez inne studenckie koła naukowe w Polsce. Bierzemy również udział w seminariach i wykładach profesorów wizytujących Politechnikę Łódzką. KNA promuje również matematykę pośród licealistów. Organizujemy "Wojewódzki Konkurs Matematyczny "W Świecie Matematyki" im. Profesora Włodzimierza Krysickiego", w którym uczestnicy mają możliwość: wykazania się wiedzą matematyczną, udowodnienia posiadanych umiejętności przyswajania nowej wiedzy oraz wygrywania atrakcyjnych nagród rzeczowych. Od roku akademickiego 2010/2011 organizujemy, we współpracy z Kołem Naukowym Matematyków, Koło Matematyki Akademickiej dla licealistów. Jest to cykl wykładowy, podczas których najlepsi studenci kierunku matematyka przybliżają licealistom wybrane zagadnienia matematyki wyższej. Członkostwo w Kole Nauk Aktuarialnych to nie tylko okazja do rozwoju naukowego, ale także szansa zdobycia cennego doświadczenia, np. poprzez udział w przygotowywaniu wymienionych projektów. Członkowie koła uczą się wzajemnie od siebie, pomnażając wspólne umiejętności i zainteresowania. To dlatego od wielu lat nasi członkowie wygrywają stypendia m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, programu "Młodzi w Łodzi" oraz wielu innych stypendiów naukowych i motywacyjnych. Koło Nauk Aktuarialnych PŁ [url=http://im.p.lodz.pl/~aktuariusz]http://im.p.lodz.pl/~aktuariusz[/url] aktuariusz@gmail.com Instytut Matematyki PŁ pokój 139