IPIP

[center] [size=15][color=#8B0000][b]Instytut Papiernictwa i Poligrafii [/b][/color][/size][/center] Pozawydziałowy Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej jest unikatową w kraju placówką naukowo-dydaktyczną z ponad 65-letnią tradycją kształcenia papierników na poziomie akademickim i prowadzącą badania w zakresie technologii oraz eksploatacji maszyn papierniczych, przetwórczych i poligraficznych. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Instytutu jest realizowana w pięciu zakładach: Technologii Włóknistych Mas Papierniczych, Technologii Papieru i Przetwórstwa Papierniczego, Maszyn Papierniczych i Płytowych, Urządzeń Cieplnych i Przetwórczych, Technologii Poligrafii i Maszyn Poligraficznych. Kadra Instytutu obejmuje 21 nauczycieli akademickich, w tym 6 pracowników samodzielnych – profesorów i doktorów habilitowanych. Od roku 2008 Instytut samodzielnie prowadzi kierunek Papiernictwo i Poligrafia na studiach stacjonarnych I stopnia zgodnie z zasadami określonymi w tzw. procesie bolońskim. Na przestrzeni minionych 65 lat studia papiernicze i poligraficzne w Politechnice Łódzkiej ukończyło ok. 1800 osób, w tym ok. 40 cudzoziemców. Średnia ilość absolwentów Instytutu w ostatnich 3 latach wynosiła 50 osób. W roku akademickim 2010/2011 uruchomiono na tym kierunku studia stacjonarne II stopnia (dzienne magisterskie) oraz studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne inżynierskie). Obecna ilość studentów wynosi: na studiach dziennych I stopnia – 120, II stopnia – 27 i studiach zaocznych I stopnia – 16 osób. Interdyscyplinarny charakter Instytutu Papiernictwa i Poligrafii, jedynego w kraju (unikatowe specjalności: technologia celulozy, papieru, poligrafii i opakowań papierowych, inżynieria papiernicza, maszyny papiernicze, przetwórcze i poligraficzne), umożliwia realizowanie projektów badawczych: od pomysłu, przez badania laboratoryjne, zaprojektowanie urządzeń, zbadanie prototypu – do wdrożenia w skali przemysłowej. Prowadzenie tego rodzaju prac ułatwia baza materialna Instytutu, w tym nowoczesne stanowiska badawcze oraz wiele urządzeń wykonanych w skali półtechnicznej i technicznej. Pomoc dla studentów wynika zarówno z życzliwości przemysłu oraz Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych, jak również z dobrych osobistych kontaktów pracowników Instytutu z przedstawicielami przemysłu, w tym z absolwentami Politechniki Łódzkiej. Pomoc ta obejmuje takie formy, jak sponsorowanie wycieczek specjalizacyjnych, praktyk, staży, ponadprogramowego lektoratu języka angielskiego, zakupu komputerów i stanowisk badawczych. Ze swej strony Instytut prowadzi promocję zakładów, organizując seminaria i ekspozycje, na których przedstawiana jest działalność firm, ich osiągnięcia i zamierzenia. Inicjatywy te przyczyniają się do zacieśnienia współpracy w obszarze dydaktyki, a szczególnie zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia studentów. Instytut Papiernictwa i Poligrafii ustawicznie rozwija kontakty i współpracę z instytucjami zagranicznymi (uczelniami, stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami), co w istotny sposób przyczynia się do unowocześnienia procesu dydaktycznego i rozwoju badań, a naszym studentom stwarza możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania praktyki również za granicą. Rokuje to dobrze dla przyszłości Instytutu – jednego z największych ośrodków kształcenia papierników i poligrafów w Europie.