TMiWT

[center] [color=#8B0000][b][size=15]Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów[/size][/b][/color] [/center] Wydział znany był przez długi czas jako Wydział Włókienniczy. Rozpoczął swą działalność w roku akademickim 1947/48, ma więc przeszło 50-letniż tradycję. Był czwartym Wydziałem w kolejności powstawania w Politechnice Łódzkiej. Wydział ten był wynikiem wielkich oczekiwań społeczności Łodzi i okolic. W tradycje Wydziału Włókienniczego wpisali się wspaniali profesorowie Wydziałów Mechanicznego i Chemicznego: B. Stefanowski - ówczesny rektor PŁ, W. Bratkowski, T. Żyliński, M. Klimek - jako kreatorzy naszego Wydziału. Pomimo wielkich trudności (brak tradycji akademickich tworzonej dyscypliny), potrafili Oni w krótkim czasie uruchomić studia, doprowadzić do promowania inżynierów, magistrów, doktorów, doktorów habilitowanych oraz profesorów. Pierwszym dziekanem Wydziału był prof. T. Żyliński. Obecnie zreformowano programy studiów, uruchomiono zupełnie nowe formy kształcenia i w dalszym ciągu dokonywana jest reorganizacja Wydziału. Nazwa Wydziału została zmieniona w 2001 roku, ponieważ pełniej oddaje zarówno profil kształcenia, zainteresowania naukowe, zapotrzebowanie rynku pracy jak i wybiega w przyszłość wytyczając kierunek rozwoju Wydziału. Stopnie zawodowe i naukowe (inż., mgr inż.) można uzyskać w następujących specjalnościach: mechanicznej technologii włókna, chemicznej technologii włókna, architektury tekstyliów, odzieżownictwa, architektury tekstyliów, towaroznawstwa i marketingu tekstyliów oraz mody i wzornictwa. Obecnie Wydział ma 13 katedr, 101 nauczycieli akademickich w tym 10 profesorów tytularnych i 17 doktorów habilitowanych, 52 doktorów, 22 magistrów oraz 1082 studentów na studiach stacjonarnych, zaocznych, magisterskich i doktoranckich. Naukę, wykonanie pracy dyplomowej oraz odbywanie praktyk i stażów naukowych można realizować w kraju i zagranicą (we Francji, Anglii, Włoszech, Hiszpanii i in. krajach) dla wszystkich kierunków studiów. Umożliwiają to programy międzynarodowe realizowane na Wydziale. Zapoczątkowana przez dziekana prof. dr hab. W. Kobzę (1996-2002) reorganizacja Wydziału jest kontynuowana przez dziekana prof. dr hab. inż. Izabellę Krucińską. [center] [img s:()]http://www.biomaterialy.p.lodz.pl/pic/logo_wtmiwt.png[/img] [/center]